การแบ่งปันข้อมูล ถือว่าเป็นความจำเป็นทางธุรกิจและจะช่วยให้ธุรกิจดิจิทัลเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

การแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูล ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก บริษัทยาขนาด 10 แห่งที่รวมถึง Johnson & Johnson, AstraZeneca และ GSK ได้ร่วมมือกันในการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการค้นพบตัวยารักษาโรค การสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้ด้วยตัวเอง machine learning  ในอัลกอริทึมของข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้มีการค้นพบยารักษาโดยเร็ว ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้อย่างบล็อกเชน เพื่อแบ่งปันข้อมูลกันโดยปราศจากการทำลายความลับทางการค้าระหว่างกัน

การแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูล โดยจะต้องมีการจัดการข้อมูลภายในขององค์ จัดกลุ่มข้อมูลที่สามารถแบ่งปันได้

ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากมาก ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถมอบคุณค่าให้กับสังคมได้มากขึ้น เมื่อบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันในการแบ่งปันข้อมูลกันได้แม้กระทั่งบริษัทที่เป็นคู่แข่งระหว่างกันก็ตาม โดยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ แต่ละองค์กรจะสามารถประหยัดต้นทุนและสามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกันได้ ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์ว่าภายในปี 2565 จะมีโปรกรมการแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้องและมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ออกมาใช้งานอย่างน้อย 5% และภายในปี 2566 องค์กรต่าง ๆ จะส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบ่งปันข้อมูล

ทั้งนี้กระบวนการแบ่งปันข้อมูลจะต้องสร้างความเชื่อมันและความไว้วางใจในระดับสูงที่สุด เพื่อที่จะสามารถบรรลุมูลค่าทางธุรกิจจากข้อมูลที่มีการแบ่งปันกัน โดยกลุ่มธุรกิจและนักวิเคราะห์ทางด้านเทคโนโลยีได้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2566 องค์กรต่างๆ จะสามารถปลูกฝังความไว้วางใจทางดิจิทัลและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันข้อมูลกันมากขึ้นถึง 50% ซึ่งจะช่วยในการขยายโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่งในอนาคต โดยจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมต่อการรวบรวมและแบ่งปันกันในปัจจุบัน ที่จะช่วยให้สามารถถ่ายโอนและแบ่งปันข้อมูลที่มีมูลค่าทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อมูล

นอกจากนี้แล้วธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถจัดการข้อมูลของตัวเองให้รองรับต่อการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน โดยจะต้องมีการจัดการข้อมูลภายในขององค์ จัดกลุ่มข้อมูลที่สามารถแบ่งปันได้ มีการจัดลำดับความสำคัญข้อมูลขององค์กร เพื่อให้การแบ่งปันข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ประหยัดต้นทุน เพิ่มรายได้ รวมถึงการสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่ไม่ใช่ตัวเงินให้กับธุรกิจได้ในอนาคต อีกทั้งยังจะต้องช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดกับองค์กรจากการแบ่งปันข้อมูลได้เช่นกัน

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ Zoom เปิดตัว OnZoom เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดชั้นเรียนและกิจกรรมออนไลน์

Continue Reading